Pokaż panel boczny

                                                                                                                                                                                                                                               

 

10 października 2017 nasza szkoła ponownie otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

Temat do realizacji na  lata 2017-2020:

Choroby cywilizacyjne XXI wieku - uzależnienie od komputera i internetu oraz otyłość jako jeden ze skutków tego uzależnienia.

Program

Prezentacja "CYBERSZOK"

Scenariusz zajęć  profilaktyki  zdrowotnej 

Znamię! Znam je?

 

27 marca 2014 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jest to szczególne wyróżnienie i uhonorowanie naszych  dwuletnich wysiłków, aby  znaleźć się w zaszczytnym gronie SzPZ. 
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie obejmuje ona 45 krajów, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:  

 1. kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 2. zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 3. umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 4. zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 5. włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 6. wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 7. włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

REALIZUJEMY DWA GŁÓWNE CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, uczniów i wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) oraz uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk 11.01.2013 r. podpisaliśmy deklarację przystąpienia do udziału w programie Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorkami ds. promocji zdrowia w szkole zostały: Sylwia Koperniak i Agata Spyra.

Pierwszym zadaniem zespołu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów rozmów. Wyłoniono następujące zadania do realizacji na najbliższe trzy lata:

I.    Proces adaptacji uczniów do warunków sanatoryjnych,

II.  "Łatwiej zapobiegać niż leczyć” - profilaktyka uzależnień.

Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie przebiegała w następujących etapach:

 1. Diagnoza, zapoznanie z problemem jak największej liczby osób.
 2. Wybór zespołu koordynacyjnego ds. szkoły promującej zdrowie
 3. Podjecie uchwały o przystąpieniu do programu Szkoła Promująca Zdrowie
 4. Podpisanie deklaracji.
 5. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli.
 6. Wybór celów priorytetowych.
 7. Zorganizowanie konkursu na logo oraz motto szkoły promującej zdrowie.
 8. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia wg. wybranych i zatwierdzonych celów.
 9. Monitoring – zbieranie informacji, danych dotyczących realizacji programu: spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia, wywiady, sondaże, rozmowy, bieżące konsultacje, ankiety przeprowadzane wśród uczniów i nauczycieli.
 10. Ewaluacja podjętych działań poprzez:
  1. ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i wychowawców  
  2. rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym;
  3. udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
  4. udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach szkolnych i lokalnych
 1. Sporządzenie raportu z podjętych działań.
 2. Wnioski.

 

Wszelkie informacje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie można znaleźć na stronie  http://www.kuratorium.krakow.pl/ w zakładce Edukacja prozdrowotna.

 

 

                                                                                                                 
                                                                                          

ZSU - SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM

27 marca 2014 roku  Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wyróżnienie otrzymują szkoły, które w aktywny sposób promują i popularyzują w swoim środowisku zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, poprzez projekty, lekcje, warsztaty, udział w konferencjach i konkursach poświęconych profilaktyce antynowotworowej. 

W naszej szkole co roku odbywają się warsztaty nt. Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load