Pokaż panel boczny

PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Podstawa prawna: 

 • 14 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576
  z późniejszymi zmianami)
 • 5 ust.6 i ust 7  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425
  z późniejszymi zmianami)
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624
  z późniejszymi zmianami), § 1 ust. 4

(„Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego”).

Działania podjęte w szkole w związku z nadaniem jej imienia

I Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii  mającej na celu wybór patrona szkoły

 1. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 • Marta Woźniak  - Koordynator nadania imienia szkole,
 • Katarzyna Kosek-Kapłon – kierownik ZPZW,
 • Halina Skawska – kierownik ZPZW,
 • Elżbieta Karnicka – nauczyciel bibliotekarz,
 • Teresa Słońska - nauczyciel,
 • Bożena Ptaszek - nauczyciel,
 • Anna Wojtyczko – opiekun SU.
 • Zespołem kieruje Dyrektor Krystian Mordarski.

II Regulamin wyboru patrona szkoły

Naszą misją jest bezpieczna szkoła, która wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej. Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli. Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój niepowtarzalny „klimat”. Wybranie dla szkoły patrona nie może być jednak celem samym w sobie, musi stać się środkiem pozwalającym stwarzać sytuacje wychowawcze dla kształtowania postaw i charakterów młodzieży na wzór wybranego bohatera.    

Nasi uczniowie niejednokrotnie pytali: dlaczego szkoła nie ma swojego patrona? – tak,
jak w ich szkołach macierzystych. Między innymi to powtarzające się pytanie oraz potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości, oparcia swoich działań na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania skłoniły Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski do podjęcia działań zmierzających do wyboru patrona Szkoły Podstawowej.  

 1. Poprzez nadanie imienia szkoła:
 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem
  i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.
 1. Wybór patrona nie może być wyborem przypadkowym.
 2. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.
 3. Przy wyborze społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów przebywających na leczeniu, pracownicy administracji i obsługi) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.
 4. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Rabki, Polski i świata, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów/zamiarów na przyszłość.
 5. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

ZASADY:

 1. W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi).
 2. Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
 3. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący
  w porozumieniu z dyrekcją.
 4. Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 5. Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
 6. Będą sporządzone protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole”.
 7. Wybrana w drodze głosowania propozycja imienia dla szkoły zostanie skierowana do kandydata(-ów), w celu poinformowania o działaniach zmierzających do nadania szkole imienia.
 8. Wniosek o nadanie szkole imienia zostanie skierowany do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 9. Sejmik Województwa Małopolskiego wydaje decyzję (zgodę w formie uchwały).

P R O C E D U R A

 1. W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele wraz z pracownikami administracji i obsługi, rodzice i uczniowie .
 2. Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.
 3. Propozycje zgłaszane przez rodziców gromadzi  Wicedyrektor Marta Woźniak.
 4. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas
  i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
 5. Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwają przewodniczący powołanych zespołów:
 • Bożena Ptaszek – przewodnicząca zespołu nauczycieli i pracowników administracji pracujących przy ul. prof. J. Rudnika,
 • Halina Skawska - przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowawców pracujących przy ul. prof. J. Rudnika,
 • Elżbieta Karnicka - przewodnicząca zespołu nauczycieli i pracowników administracji pracujących przy ul. Słowackiego,
 • Katarzyna Kosek-Kapłon - przewodnicząca zespołu nauczycieli–wychowawców pracujących przy ul. Słowackiego.
 1. Nad przebiegiem wyboru patrona czuwa dyrektor, zespół koordynujący oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wybory są trzyetapowe.

ETAP I- od listopada 2016  do  marca 2017

 1. Wybory kandydata na patrona przez uczniów
  • W każdym turnusie (w grudniu 2016r., w styczniu i marcu 2017r.) wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły?
  • Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Przewodniczący klasy wraz z wychowawcą sporządzi protokół z głosowania (formularz protokołu przygotuje p. D. Okrzejska) i uzasadni wybór.
  • Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły.
  • Wyniki głosowania klas zgromadzi Teresa Słońska do 3 środy trwania turnusu.
  • W ostatnim tygodniu pobytu uczniów w ZSU odbędzie się prezentacja kandydatów na patrona szkoły przez każdą klasę szkoły podstawowej.
  • Wybory kandydata na patrona z danego turnusu odbędą się w ostatnim tygodniu pobytu uczniów na leczeniu w Rabce.
  • Kandydatem na patrona uczniów danego turnusu zostanie osoba wybrana największą liczbą głosów.
  • Procedura wyboru kandydata zostanie przeprowadzona trzykrotnie: w grudniu 2016r.,
   w styczniu i marcu 2017r.
 1. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników
 • Na zebraniach zespołów przedmiotowych i zespołu nauczycieli wychowawców ZPZW przy Instytucie i Uzdrowisku S.A. zostaną wyłonieni kandydaci na patronów. Pracownicy administracyjni pracujący w poszczególnych budynkach ZSU biorą udział w pracach zespołów nauczycieli w siedzibie pracy.
 • Przewodniczący zespołów zlecą przygotowanie prezentacji kandydatów wraz
  z uzasadnieniem.
 • Drogą tajnego głosowania, większością głosów, każdy zespół wytypuje swoją propozycję. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów. Protokół z wyborów w zespole sporządzi przewodniczący zespołu.
 • Lista kandydatów z uzasadnieniem zostanie wywieszona w pokojach nauczycielskich
  w szkolnych budynkach przy ul. Słowackiego i prof. Rudnika oraz w pokojach wychowawców, dnia 3.03.2017r. Odpowiedzialna za to jest p. T. Słońska.
 • W dniu 9-10.03.2017r. odbędą się wybory jednej kandydatury nauczycieli i pracowników.
 • Za przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie tajnego głosowania w pokoju nauczycielskim przy ul. Słowackiego odpowiada Komisja Skrutacyjna w składzie:
  - M. Woźniak – przewodnicząca

- E. Karnicka

- T. Słońska.

 • Komisja przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone.
 1. Wybory kandydata na patrona przez rodziców

Z uwagi na specyfikę naszej szkoły nie funkcjonuje w niej Rada Rodziców. Chcemy jednak aby
i rodzice naszych uczniów mieli możliwość udziału w wyborze kandydata na patrona szkoły. Dlatego zaplanowano uproszczoną procedurę ich udziału w typowaniu i wyborach.

3.1. Wychowawcy klas poinformują rodziców dzieci przebywających na leczeniu, o realizacji 
              projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur.

3.2. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje do wychowawców lub bezpośrednio do
        M. Woźniak.

3.3  Komisja Skrutacyjna określona w ust. 2 pkt 2. ppkt 6,  spośród kandydatur zgłoszonych przez 
        rodziców wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję. Procedura zostanie    
        przeprowadzona trzykrotnie; w grudniu 2016r., w styczniu i marcu 2017r.

ETAP II - marzec 2017r.

 1. Prezentacja kandydatów
 • Zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje finałowe (końcowe) prezentacje kandydatów, wybranych w poszczególnych turnusach; przez rodziców (max 3) i uczniów (max 3) oraz przez nauczycieli i pracowników obsługi (1).
 • Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne, gazetki w salach lekcyjnych i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze.
 • W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.
 1. Ogólnoszkolne wybory

2.1. W dniu 26.03.2017r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły.

2.2. W wyborach mają prawo udziału  uczniowie i rodzice obecni na turnusie w marcu 2017r.

2.3. Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną   
        większość głosów.

2.4. Uczniowie, ich rodzice będą oddawać głosy do przygotowanej urny w Rabce w godzinach od
              1400 do 1530.

2.4. Za przygotowanie kart do głosowania odpowiada powołana w I etapie Komisja Skrutacyjna.

2.5. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Komisja Skrutacyjna powiększona
               o przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

2.6. Po zakończonym głosowaniu Komisja przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów,
               wskazując jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2.7. Jeżeli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie zostanie powtórzone
             następnego dnia w tych samych godzinach. Spośród kandydatur z największą ilością głosów
             wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

 

ETAP III - marzec 2017r. - czerwiec 2017r.

 1. Zapytanie kandydata, czy wyraża zgodę na nadanie szkole Jego imienia.
 2. Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Organu Prowadzącego
  • Wicedyrektor ZSU w Rabce Marta Woźniak sporządzi  sprawozdanie z realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona.
  • Przekazanie wniosku przez Dyrektora ZSU w Rabce Krystiana Mordarskiego do Organu Prowadzącego w Krakowie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej. Wniosek będzie zawierać uzasadnienie wyboru patrona oraz sprawozdanie z podjętych działań, ze zwróceniem uwagi na sylwetkę patrona i wskazanie wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.  
 1. Poznajemy patrona szkoły
  • Realizacja zadania: „Poznajemy patrona szkoły”.
  • Cel zadania; przybliżenie postaci patrona.
  • Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji. Zawierać będzie m.in.
 2. nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami o tym samym imieniu,
 3. przygotowanie lekcji związanych z patronem,
 4. wykonanie wystawy, sesji, konkursów (literackich, plastycznych itd.) tematycznie związanych z patronem,
 5. zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są
  z patronem,
 6. założenie zakładki na stronie strony internetowej szkoły z bazą informacji o patronie.

 

 1. Kampania informacyjna

4.1. Realizacji zadania towarzyszyć będzie akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły,  
        Facebooku  i w lokalnych mediach. W salach i na korytarzach szkolnych wyeksponowane
        zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą wychowawcy klas i grup
        wychowawczych.

4.2. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje, będą dostępne na
               Facebooku i internetowej stronie szkoły. Osoba odpowiedzialna za ustalenie
               harmonogramu będzie wskazana w terminie późniejszym.

 1. Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania imienia  Szkole Podstawowej w ZSU w Rabce  zostanie

opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Organ Prowadzący.

 

Zatwierdził
Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
mgr Krystian Mordarski

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load