Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. KADR

Status naboru:

zakończony

Forma zatrudnienia:

wolne stanowisko urzędnicze 

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie średnie oraz co najmniej 3 - letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr.

Wymagania dodatkowe: 

 1. Praktyczna znajomość zagadnień (minimum roczna praktyka w obszarze administracji szkoły).
 2. Znajomość przepisów prawa pracy, oświatowego i samorządowych (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela).
 3. Biegła znajomość programu Kadry VULCAN, SIO.
 4. Biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel).
 5. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

 1. Prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji wszystkich pracowników.
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (przygotowywanie umów o pracę, zaświadczeń z zakresu zatrudnienia, świadectw pracy, wykonywanie czynności związanych z przejściem pracownika na emeryturę bądź rentę).
 3. Przekazywanie danych dziedzinowych do bazy SIO odpowiednio do: zbiorów danych nauczycieli.
 4. Obsługa elektronicznego arkusza organizacyjnego.
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących zatrudnienia dla organu prowadzącego oraz GUS.
 6. Obsługa konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
 7. Sporządzanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie materiałów otrzymanych od dyrektora placówki oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok, przestrzeganie prawidłowej realizacji dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującą uchwałą  Zarządu organu prowadzącego.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40/40 godzin tygodniowo).
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego ogłoszenia 

  http://zsurabka.pl/plugins/content/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca&sid=7f20f5046bbe2c0c8dba63a1939d2e92

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, innych świadectw, certyfikatów związanych z obowiązkami specjalisty ds. kadr (oryginały do wglądu).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
ul. Słowackiego 10, 34-700 Rabka-Zdrój, w dni robocze w godzinach: 7.30-15.30 lub wysłać listem poleconym na powyższy adres.

Ważne:

Na kopercie należy dopisać: Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. kadr”

Termin składania dokumentów:

2022-08-24 do godz. 12.00

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

Dodatkowe informacje:

 1. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 2676444 w godzinach od 7.30-15.30 w dni robocze.
 2. Miejsce pracy: Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce ul. Słowackiego 10.
 3. Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce przy ulicy Słowackiego10: http://zsurabka.pl/deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci.html
 4. Stanowisko pracy: praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

Procedura naboru:

 1. Wstępna selekcja dokumentów i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ogłoszenie wyników naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru, a po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce przy ul. Słowackiego 10 (pokój nr 27).

Rozstrzygnięcie naboru:

Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani MARIA STOLARCZYK, zamieszkała w Rabce-Zdroju. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Stolarczyk w ocenie Komisji posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji. Dysponuje długoletnim doświadczeniem zawodowym, wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oświatowego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela  oraz wiedzą wymaganą na stanowisku specjalista ds. kadr w  placówce oświatowej.

 

 

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load