Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Status naboru:

zakończony

Forma zatrudnienia:

wolne stanowisko urzędnicze 

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 4. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończenie jednolitych studiów magisterskich ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości;
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły o kierunku rachunkowości
  i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości;
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów EXCEL, WORD,).
 4. Znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości BZM-FK.
 5. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
 6. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym jednostki.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Opracowanie projektów planów finansowych jednostki oraz sprawozdań z ich realizacji.
 6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych jednostki.
 7. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 8. Prowadzenie dziennika głównego.
 9. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 10. Przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 11. Prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami,
  z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym.
 12. Realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych nie wymienionych wyżej, które
  z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40/40 godzin tygodniowo).
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego ogłoszenia 

  http://zsurabka.pl/plugins/content/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca&sid=7f20f5046bbe2c0c8dba63a1939d2e92

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, innych świadectw, certyfikatów związanych z obowiązkami głównego księgowego (oryginały do wglądu).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
ul. Słowackiego 10, 34-700 Rabka-Zdrój, w dni robocze w godzinach: 7.30-15.30 lub wysłać listem poleconym na powyższy adres.

Ważne:

Na kopercie należy dopisać: Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy”

Termin składania dokumentów:

2022-08-24 do godz. 12.00

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

Dodatkowe informacje:

 1. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 2676444 w godzinach od 7.30-15.30 w dni robocze.
 2. Miejsce pracy: Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce ul. Słowackiego 10.
 1. Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce przy ulicy Słowackiego10: http://zsurabka.pl/deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci.html
 2. Stanowisko pracy: praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

Procedura naboru:

 1. Wstępna selekcja dokumentów i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ogłoszenie wyników naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru, a po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce przy ul. Słowackiego 10 (pokój nr 27).

Rozstrzygnięcie naboru:

Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani DANUTA KRUSINOWSKA, zamieszkała w Rabce-Zdroju. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Danuta Krusinowska w ocenie Komisji posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji, podczas którego wyczerpująco odpowiadała na pytania z zakresu księgowości budżetowej. Zaprezentowała swoją wiedzę, wykazała się znajomością obowiązujących  przepisów. P. Danuta dysponuje długoletnim doświadczeniem zawodowym w pracy na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych. Jest otwarta na poszerzanie swoich umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji.

 

 

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load